Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της εταιρείας
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία (τηλέφωνο 6944518007). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιστροφή πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την παραλαβή.
Επιστροφή με χρέωση της εταιρείας μπορεί επίσης να γίνει στην περίπτωση που κατά την παράδοση, η συσκευασία του προϊόντος είναι κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Τότε ο πελάτης δικαιούται να δηλώσει ότι δεν αποδέχεται να παραλάβει το προϊόν και να ζητήσει την επιστροφή του πριν ανοίξει τη συσκευασία. Αν αποφασίσει ο πελάτης να ανοίξει την καταστραμμένη συσκευασία και διαπιστώσει στη συνέχεια εμφανές εξωτερικό ελάττωμα και στο προϊόν, τότε ο πελάτης μπορεί να μην αποδεχθεί την παραλαβή του και να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Αναγκαία προϋπόθεση για την επιστροφή στις άνω περιπτώσεις είναι ότι η διαπίστωση, είτε της κατεστραμμένης συσκευασίας, είτε του εξωτερικού ελαττώματος του προϊόντος, να γίνεται παρουσία των μεταφορέων ή του courier κατά την διαδικασία παράδοσης, οπότε η επιστροφή δρομολογείται πριν την παραλαβή.
Τα προϊόντα, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρεδόθησαν στον πελάτη. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν με την άνω διαδικασία ή στον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης του πελάτη με την εταιρεία, τότε η εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση ή την επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν την πλήρη συσκευασία του.
Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος αλλά την επιστροφή του τιμήματος, όταν επιστραφεί το προϊόν στο χρόνο συννενόησης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει αυτό προηγουμένως παραληφθεί, ελεγχθεί και διαπιστωθεί από την εταιρεία οτι πληροί τις άνω προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντος, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα και προσθέτως να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από τη μείωση της αξίας των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη με οιαδήποτε απαίτηση του πελάτη.


Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά, εντός 15 ημερών
Η επιστροφή προϊόντων με την ένδειξη DOA (Damaged On Arrival) θα γίνεται αποδεκτή εφόσον τα προϊόντα δεν θα έχουν πρόσθετες βλάβες ή φθορές από επέμβαση του πελάτη ή προσώπων της επιλογής του, ή δεν θα έχουν υποστεί τέτοιες εξαιτίας υπαιτιότητας ή αμέλειας (βαριάς ή και ελαφριάς) του πελάτη. Επιπλέον, θα πρέπει τα προϊόντα να επιστρέφονται με την πλήρη συσκευασία τους και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν κατά την παράδοσή τους.
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με την άνω ένδειξη (DOA), εντός 15 ημερών από την παραλαβή τους από τον πελάτη και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί και από την εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται σύμφωνα με τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής εκ μέρους του πελάτη.
Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA) και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται, με τους ίδιους όρους, να επιστρέψει στην εταιρεία και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον όμως δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια που αφορούν το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη.
Η επιστροφή των προϊόντων από τον πελάτη γίνεται με τον αντίστοιχο τρόπο παραλαβής και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα πρέπει τα προϊόντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν, καθώς και τις πλήρεις συσκευασίες τους. Σε αυτήν την περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται σύμφωνα με τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής εκ μέρους του.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα και προσθέτως να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την μείωση της αξίας των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη με οιαδήποτε απαίτηση του πελάτη.

Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη
Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων.

Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013), ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν ή τα προϊόντα που παρήγγειλε, στην αρχική τους κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων από τον ίδιο ή τον μεταφορέα που επέλεξε. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να σταλεί εγγράφως με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» που εδρεύει στο Σαρακηνάδο Ζακύνθου (Τ.Κ. 29100) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση exoplistiki.gr@gmail.com. Ο πελάτης μπορεί, επίσης, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» στο τηλέφωνο 6944518007. Εφόσον ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του με οποιονδήποτε από τους περιγραφόμενους τρόπους, θα λάβει επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης και τα προϊόντα θα επιστραφούν με δικά του έξοδα, μέσω συνεργαζόμενου μεταφορέα της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» ή με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη, στη διεύθυνση: Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ, Σαρακηνάδο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100.

Συνέπειες υπαναχώρησης
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, καθώς και οι τυχόν καρποί που απορρέουν από αυτή την απομείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων με τρόπο άλλο πλην εκείνου που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.
Οποιοδήποτε προϊόν επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, τιμήματος). Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

Περιπτώσεις που το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται
Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ. η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά), η θέση σε λειτουργία (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων), η καταχώριση (registration) του προϊόντος και η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.
Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.
Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. μαγειρικά σκεύη).
Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθόσον ο πελάτης έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και μείωση αξίας προϊόντων
Ο πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο πελάτης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ. προϊόντα τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%. Επίσης, προϊόντα τα οποία θα επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και θα έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 10%. Ακόμη, προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.
Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.) και να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής (τα οποία βαρύνουν τον πελάτη), καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη.