Η χρήση του δικτυακού τόπου exoplistiki.gr της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους Όρους Χρήσης του. Οι κατωτέρω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του δικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτόν.


Πνευματική Ιδιοκτησία
Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στον δικτυακό τόπο exoplistiki.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» με έδρα το Σαρακηνάδο Ζακύνθου. Σήματα, ονόματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο exoplistiki.gr προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη του δικτυακού τόπου η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων
Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Προστασίας, υπάρχουν στην σχετική σελίδα του διακτυακού τόπου.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο της, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που περιέχει ο δικτυακός τόπος της, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Πολιτική τιμών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα του διακτυακού τόπου της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», exoplistiki.gr, διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων που περιέχει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη / πελάτη.

Όροι αγορών / Δικτυακών παραγγελιών
Κάθε χρήστης του δικτυακού τόπου exoplistiki.gr, πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του διακτυακού τόπου, οφείλει να διαβάσει τους Όρους Αγορών. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του διακτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με αυτούς τους όρους.

Αποκλεισμός ευθύνης
Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα του δικτυακού τόπου της, exoplistiki.gr, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος του δικτυακού τόπου της ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Επίσης, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο exoplistiki.gr, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο / ιστοσελίδα ή server στον οποίο παραπέμπει με σύνδεσμο (link) ή διαφημιστική καταχώρηση.
Τέλος, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες του.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες
Εντός του δικτυακού τόπου exoplistiki.gr ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι (links) που πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ». Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται με τη δέουσα προσοχή πριν την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσα συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων τρίτων παρόχων. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

Ευθύνη Χρήστη
Κάθε χρήστης του δικτυακού τόπου exoplistiki.gr συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή θα προκαλούσαν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.
Ακόμη, κάθε χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα πραγματικά του στοιχεία (επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητείται) στις φόρμες επικοινωνίας ή παραγγελίας προϊόντων.